Dárcovský fond jako nástroj filantropie

dárcovský_fond (1)

Kromě velkých jednorázových darů nebo naopak zakládání nadací, které přetrvají desítky let do budoucnosti, stojí za pozornost ještě jeden filantropický nástroj. Ten nabízí cestu, jak darovat finanční prostředky postupně a promyšleně a mít k dispozici partnerskou organizaci, která s celým procesem pomáhá a dary administruje. Takovým nástrojem jsou, u nás nepříliš známé, dárcovské fondy. V angličtině se používá zkratka DAF – Donor Advised Fund, tedy fond, o jehož využití rozhoduje dárce.

V anglosaském světě jde o stále oblíbenější nástroj pro podporu filantropických aktivit. Celkový objem prostředků darovaných přes dárcovské fondy přesáhl v roce 2020 10 % všech darů v USA. Jedna z největších amerických správcovských organizací Fidelity Charitable administrovala v roce 2020 více než 150 000 dárcovských fondů. V Česku nejsou zatím dárcovské fondy tak běžné, jejich potenciál je však značný i vzhledem k tomu, že jsou Češi rok od roku štědřejší a filantropické prostředí se u nás rychle rozvíjí.

Dárcovský fond si dárce se správcovskou organizací „ušije na míru“. Nastaví si dobu trvání fondu, zda chce rozhodovat o každém jednotlivém vyplaceném daru, nebo se „jen“ domluví se správcovskou nadací na kritériích podpory vybraných projektů. Na začátku vloží do fondu finanční obnos, který se postupně využívá na jednotlivé dary. Tyto finanční prostředky může postupně doplňovat nebo naopak se rozhodnout, že půjde o tzv. „sinking fond“, který se postupně zcela vyčerpá.

Pro jaké filantropy tedy může být dárcovský fond zajímavou volbou? Dárcovský fond si mohou zřídit individuální dárci, rodina, přátelé nebo třeba kolegové, ale i firma nebo skupina firem. Proces vzniku nadace nebo nadačního fondu bývá náročný a často k vlastnímu fungujícímu byznysu filantropům přibude další organizace, která vyžaduje intenzivní péči a kapacitu a obnáší také provozní náklady. Dárcovský fond mnoho technických, právních i daňových překážek a nástrah odstraňuje a poplatek za jeho správu je oproti provozu vlastní organizace výrazně nižší.

Dárce se může rozhodnout, zda si fond ponechá uzavřený pro sebe a svou rodinu či přátele nebo naopak půjde o fond otevřený. Do něj může přispívat širší okruh dárců, které spojuje například téma ochrany životního prostředí nebo vzdělávání. V Nadačním fondu Via Clarita takto spravujeme dary ve fondu Úsměv na podporu dětí z dětského domova, pomáháme zakladatelce fondu s výběrem podpořených projektů a administrativou příchozích darů i vyplacených grantů. Příkladů v českém prostředí je však více.

Jednou z prvních organizací, která v Česku začala nabízet možnost založení dárcovského fondu už v roce 2003, byla Ústecká komunitní nadace. Inspirací jí byly komunitní nadace z USA, které tento princip práce s dárci uplatňují. „První fond při nadaci vznikl na základě dlouholeté spolupráce s jednou z místních firem. Nabídli jsme jim nástroj, který jim umožnil založit si ‚vlastní nadaci‘ bez nutnosti ji fakticky zakládat,“ říká ředitelka Kateřina Valešová. V Ústeckém kraji, kde nadace působí, je podle Valešové velké množství firem a jednotlivců, kteří mají tento kraj rádi a ochotně přispívají na charitu. „S dárcovským fondem je možné jako s ‚nadací‘ pracovat, komunikovat ho navenek, dá to vaší dobročinnosti pevné ukotvení a rámec, ale jste osvobozeni od veškerých legislativních povinností,“ doplňuje Kateřina Valešová.

Dárcovský fond je samozřejmě využitelný také k rozvoji firemního dárcovství. V Česku si jeden z prvních firemních dárcovských fondů zřídila u Nadace Via firma T-Mobile, které už od roku 2013 pomáhá administrovat každoroční grantové výzvy a tradiční zaměstnanecké sbírky. „Výrazným trendem je individualizace, dárci chtějí řešení co nejvíc ušité na míru. Zároveň roste zapojování zaměstnanců. To umožňují naše nástroje jako je např. online aplikace, pomocí které se zaměstnanci mohou zapojit do darování (i pro mezinárodní firmy), nebo online platforma Darujme. Zaměstnanci, kteří se podílí na firemní filantropii, cítí k firmě větší loajalitu a společné darování působí pozitivně na dlouhodobou motivaci. Zároveň pozorujeme i větší povědomí o společenské zodpovědnosti a potřebu vyjádřit se k aktuální společenské situaci. Tři významné krize ukázaly, že firmy chtějí mít možnost rychle a flexibilně reagovat“, uvádí Hana Morávková z Nadace Via.

Příkladem firemního dárcovského fondu je také Fond pre transparentné Slovensko, který u našich slovenských sousedů spravuje Nadácia Pontis. FpTS v současnosti tvoří 17 velkých i malých firem napříč sektory, jejichž cílem je strategicky podporovat watchdogové organizace. Ty jsou důležitým strážcem právního státu a transparentního podnikatelského prostředí. Fond za posledních 10 let přerozdělil více než 1 milion eur. „Největší výhodou je spolupráce s už etablovanou nadací bez nutnosti něco rozjíždět na zelené louce. Umíme poskytnout know-how od výběru tématu až po kontrolu vyúčtování a audit, což je pro samostatné nadace finančně zatěžující. Dárci se tak mohou, spolu s námi, plně věnovat hledání nejlepší cesty na vyřešení daného problému,“ pojmenovává výhody Michal Kisso, výkonný ředitel slovenské Nadácie Pontis.

Dárcovské fondy si také mohou založit rodiny a rodiče pak děti zapojují je do rozhodování o směřování rodinné filantropie. Děti také mohou mít v rámci fondu přidělený určitý rozpočet, o kterém mohou v rámci nastavených mantinelů samy rozhodovat, a může to být skvělá příležitost, jak se děti díky filantropii mohou učit o rodinných hodnotách.

Do výčtu výhod je možné zahrnout i jejich velkou flexibilitu. To potvrzuje Tomáš Urban z F-nadace: „Dárcovské fondy umožňují dárci se svými dary nakládat a rozhodovat o jejich využití bez časového tlaku konce účtovacího období,“ Mohou tedy převést prostředky do dárcovského fondu například v roce 2022 a postupně je z něj uvolňovat v následujících letech. Mají tam tedy peníze předpřipravené i na nečekané události, kterou byla válka na Ukrajině. Reakcí na ni je i dárcovský fond Pomozme Ukrajině, který vznikl v F-nadaci hned druhý den války. Do tohoto fondu přispívají dárci z celé republiky a F-nadace pak předává nadační příspěvky v eurech nebo dolarech organizacím na Ukrajině nebo českým humanitárním organizacím.

Výhodou pro firmy i individuální dárce je minimální administrativní náročnost. Nadace poskytuje své znalosti, servis i poradenství, zřízení fondu je levnější než in-house řešení. Je díky tomu vhodným nástrojem pro ty, kteří plánují systematicky darovat větší finanční dary, chtějí si je rozložit do více let a přitom si nechtějí (zatím) zakládat vlastní organizaci. S pomocí organizace, která fond administruje, mají příležitost naučit se, jak darovat promyšleně nebo jak do darování zapojit kolegy, rodinu nebo děti. Dárcovské fondy mohou být založeny na dobu určitou, mohou zaniknout splněním předem daných podmínek nebo vyčerpáním prostředků. Mohou být také určitým předstupněm před založením vlastní filantropické organizace.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.