Swiss Foundation Code je inspirací pro české nadační prostředí

Thomas-Sprecher-behem-diskuze

V rámci diskuze, kterou pořádala Via Clarita, Sprecher přítomným představitelům českých nadací, advokátům, daňovým poradcům i akademikům ukázal, že Swiss Foundation Code může být inspirací pro změny v českém nadačním prostředí.

Soubor doporučení vycházející z 20 let praxe

Swiss Foundation Code stojí na tzv. foundation governance. Jedná se o pravidla odpovědné správy a řízení nadace (resp. fundací, mezi které patří např. také nadační fondy) a efektivního naplňování účelu. Švýcarská právní věda i praxe se tomuto tématu věnuje více jak 20 let. V Česku jde však o poměrně novou věc, o které má přehled jen velmi úzká skupina odborníků. Probíhající pandemie v kombinaci se zvýšeným zájmem o darování ukázala, že je u nás potřeba větší podpory správních a dozorčích rad i managementu stávajících či nově založených nadací. Vliv na nadační prostředí u nás má také stále poměrně nový občanský zákoník (platný od roku 2014), který v některých bodech fungování nadací spíše komplikuje.

Sprecher během diskuze představil vznik a strukturu Swiss Foundation Code. Zjednodušeně jej popsal jako soubor doporučení a best practices pro všechny typy a velikosti veřejně prospěšných nadací. I díky tomu je na evropské úrovni velmi respektován.

Kodex původně cílil na švýcarské nadace s veřejně prospěšným účelem. Nyní jej jako zdroj využívá široká skupina filantropických expertů i začátečníků. A přestože slouží kodex primárně švýcarskému nadačnímu prostředí, obsahuje 4 hlavní, obecně uplatnitelné, principy. Jedná se o službu účelu, transparentnost, systém brzd a vah a princip sociální odpovědnosti. Od těchto principů, představujících společné evropské nadační znaky, se odvíjí konkrétní doporučení pro vnitřní správu nadace. Principy se vzájemně prolínají a jeden závisí na druhém, přičemž předpokladem odpovědného a efektivního fungování nadace je dodržování všech zároveň.

Hlavní výzvou je správa majetku

Jednu z hlavních výzev současného foundation governance představuje správa majetku v rámci nadací. V posledních letech vznikají nové formy a prostředky, jak majetek vložený do nadace spravovat, rozmnožovat či investovat. I z toho důvodu se poslední dvě vydání kodexu na tuto problematiku zaměřují.

Thomas Sprecher zmínil, že základním předpokladem dobré správy nadačního majetku je tzv. oddělenost funkcí. Majetek vložený do nadace nespravuje např. člen správní rady, ale mimo nadaci stojící správce majetku. Nadace se díky tomu vyhýbá střetu zájmu uvnitř nadace a její fungování je mnohem transparentnější a efektivnější. Členové správní rady se však v případě, že delegují správu majetku na externího správce, nezbavují povinnosti správu majetku kontrolovat.

Vůle zakladatele rozhoduje o fungování nadace

Správy majetku se týkají také investice. Podle Sprechera je v této oblasti nejzásadnější vůle a přání zakladatele vymezená v zakládajícím právním jednání či ve statutu nadace. Zakladatel má právo určit konkrétní druh investice, do které může nadace investovat (např. podílové fondy, dluhopisy, kryptoměny). V souvislosti s tím Sprecher zmínil tzv. risk profile nadace. Jde o ukazatel, zda je nadace za současně nastavené investiční strategie schopna naplňovat svůj účel.

V praxi však nastává situace, kdy zakladatel vůči správě majetku nic nestanoví. Anebo je vůle zakladatele obtížně zjistitelná. To se často stává v případě bankovních nadací, kdy vůli zakladatele tvoří správní rada, která se skládá z mnoha osob a v průběhu času se obměňuje. Za této situace je strategie ohledně správy majetku v nadaci plně v rukou a odpovědnosti správní rady. Podle Sprechera je proto důležité, aby se správní rada skládala z profesionálů. Doporučil také, aby investiční strategie nadace byla každé tři až pět let revidována, díky čemuž je schopná pružně reagovat na vývoj a časté změny.

Cenný inspirační zdroj nejen pro českou filantropii

V českém právním prostředí stále častěji vznikají nové nadace s veřejně prospěšným účelem. Problematika jejich vnitřní správy a předcházení střetu zájmů se tak stává i tuzemským tématem. Principy foundation governanceSwiss Foundation Code nám mohou být cenným inspiračním zdrojem pro formulaci českého kodexu dobré správy fundací. Ten by mohl představovat důležitý nástroj, kterým umožní efektivnější a transparentnější fungování nadací a nadačních fondů.

Autorkou textu je Mgr. Jana Malá, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty MU v Brně a asistentka soudce senátu Nejvyššího soudu se zaměřením na obchodní korporace. Věnuje se tématu vnitřní správy nadací, nadačních fondů a možností samoregulace uvnitř českých nadací.

K tématu doporučujeme také rozhovor s Thomasem Sprecherem v Advokátním deníku, který připravily Jana Malá a Kateřina Ronovská.

Přemýšlíte nad změnou fungování vaší nadace, anebo uvažujete o založení nové, postavené na principech foundation governance? Ozvěte se nám. Provedeme vás celým procesem a společně najdeme cestu k efektivní a promyšlené filantropii.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.