ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, Nadační fond Via Clarita, se sídlem Charlese de Gaulla 540/11, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 05308178, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1408 (dále jen „my“ či „nadace“), provozovatel webových stránek http://viaclarita.cz/, poskytovat nezávislého filantropického poradenství a podpory kultivace filantropie prohlašujeme, že veškeré osobní údaje našich klientů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách http://viaclarita.cz/ nejste nijak sledováni.

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které výslovně sdělíte nám nebo naší spolupracující Nadaci Via.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

 • Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se s naší nadací spolupracovat, předáte nám své osobní údaje pro zajištění kontaktu s vámi a naplnění případné smlouvy o poskytnutí poradenství. Těmito údaji jsou zejména:

 1. jméno a příjmení;
 2. e-mailová adresa;
 3. telefonní číslo;

II. Účel zpracování osobních údajů:

Nadace, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli či poskytnete na základě toho, že:

 • a) poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání našeho newsletteru, za účelem zasílání informací o akcích nadace, zpracování vašich fotografií za účelem propagace nadace, přičemž tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;
 • b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – poskytnutí poradenství a poskytování jednorázových informací o akcích konaných nadací pro klienty, kteří projevili zájem o spolupráci.
 • c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nadaci vztahuje, povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;
 • d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nadace.

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především nadace nebo jako společný správce ve smyslu čl. 26 GDPR Nadace Via.

V rámci plnění svých smluvních povinností nadace vaše osobní údaje nikam nepředává, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy pro nadaci provádí zpracování pouze provozovatel webového úložiště dat Google Drive.

Vaše osobní údaje nejsou nadací ani žádným ze spolupracovníků prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili souhlas.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude nadace zpracovávat po dobu, po kterou budete jejím klientem, či po kterou vám bude nadace poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je nadace, jakožto správce, oprávněna osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu pro účely: (i) zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter; či (ii) pro účely propagace nadace, budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete nadaci na e-mailové adrese: info@viaclarita.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla nadace.

Nadace vás vyrozumí o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení nadace, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je nadace bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud nadace osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že můžete nadaci kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že je nadace povinna vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to asociaci ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, je nadace povinna omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které nadace zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

V Praze dne 25. 5. 2018

Nadační fond Via Clarita